Fundacja

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie:
1. upowszechniania kultury i sztuki, w szczególności w zakresie sztuki  operowej  w kraju i za granicą;
2. wspierania dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie, w szczególności poprzez wspieranie chóru dziecięcego przy Operze i Filharmonii Podlaskiej;
3. podejmowania i inspirowania działalności artystycznej środowisk lokalnych celem upowszechniania muzyki i sztuki operowej w społeczeństwie;
4. propagowania i wspierania audiodeskrypcji  sztuki  na rzecz osób niedowidzących;
5. popularyzacja takich form muzycznych jak opera, operetka, musical wśród dzieci i młodzieży z małych miejscowości i wsi , z utrudnionym dostępem do sztuki;
6. wspomagania i współpracy z organizacjami pozarządowymi;
7. promowania i organizacji wolontariatu.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. organizowanie festiwali, przeglądów, koncertów, wystaw, warsztatów, szkoleń, wykładów, seminariów, sympozjów, konferencji i innych wydarzeń muzycznych o charakterze kulturalnym;
2. współpracę ze środkami masowego przekazu;
3. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Fundacji;
4. inicjowanie działań na rzecz rozwoju i propagowania audiodeskrpcjii sztuki;
5. zainteresowanie działalnością statutową przedstawicieli środowisk naukowych, biznesowych i kulturalnych;
6. współpracę z instytucjami kultury, krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami;
7. fundowanie stypendiów uzdolnionym wokalnie dzieciom i młodzieży;
8. finansowanie nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie muzyki;
9. organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej;
10. organizację i  prowadzenie forum i klubu dyskusyjnego;
11. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
12. działalność dobroczynną i charytatywną;
13. inne działania służące realizacji celów Fundacji.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może:
1. wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami;
2. udzielać zwrotnych lub bezzwrotnych dofinansowań;
3. przyznawać nagrody i odznaki oraz inne wyróżnienia;
4. prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność pożytku publicznego przedmiotowo zgodną z jej celami.

Statut fundacji:
statut.pdf (6,6 Mb)